Õppekorraldus

Täienduskoolituste õppekorralduse alused

1.Üldsätted
1.1. Heaolu ja Taastumise Kool (reg. kood 80379479) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivast täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Heaolu ja Taastumise Kool korraldab täienduskoolitusi tõstmaks teadlikkust vaimse tervise valdkonnas ja panustamaks vaimse tervise teenuste arendusse lähtudes huvigruppide ootustest.
1.3. Õppetöö toimub enamasti aadressil Põhja pst 11-8, Tallinn või Munga 10-7, Tartu; vajaduse korral ka teistes õppetööks sobivates kohtades. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse võimalusel läbi koolituse tellija koolitusruumides.
1.4. Õppetöö toimub koolituspäevadena septembrist juunini. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, mis avaldatakse Heaolu ja Taastumise Kooli kodulehel heakool.ee. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6. Asjaajamiskeel on eesti keel, õppekeeled on eesti ja vene keel.
1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud: 1.7.1. õppekava nimetus; 1.7.2. õppekavarühm; 1.7.3. eesmärk ja õpiväljundid; 1.7.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; 1.7.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; 1.7.6. õppe sisu; 1.7.7. õppekeskkonna kirjeldus; 1.7.8. õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud; 1.7.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid; 1.7.10. koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1. Heaolu ja Taastumise Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, kontakttelefon ning isikukood (tunnistuse jaoks). Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

3. Koolitusele registreerumine, koolitusgrupi komplekteerimine ja koolitusel osalemine
3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel (info@heakool.ee) või telefonitsi (5053907).
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot täienduskoolituse kontkaktisikutelt, kelle kontaktid on Heaolu ja Taastumise Kooli kodulehel täienduskoolitusi tutvustavatel sisulehtedel.
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. Heaolu ja Taastumise Koolil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel.

4. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
4.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus või tõend.
4.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus küsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik või annavad tagasiside muus vormis.
4.3. Jooksvalt on võimalik igal asjast huvitatud osapoolel anda tagasisidet läbi koduleheküljel avalikustatud e-posti info@heakool.ee, helistades infotelefonile 55511891 või postkasti kontaktkeskuses (vt. punkt 1.3).
4.4. Koolitusgrupist arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. Kui koolituse katkestamise ajal on täidetud vähemalt 50% õppekavast, siis saab õppijale soovi korral tõendi vastavalt osaletud tundide arvule.
4.5. Õppija arvatakse koolitusgrupist välja sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumit vaatab Heaolu ja Taastumise Kool läbi üksikjuhtumipõhiselt.
4.6. Kui õppijal tekib koolituse toimumise ajal ootamatu olukord, mis takistab koolitusel osalemist tervislikel või perekondlikel vmt. põhjustel, tuleb Heaolu ja Taastumise Kool võimaluse piires osalejale vastu ja toetab iseseisvat õpiväljundite saavutamist, suhtlust koolitajaga või osalemist järgmisel samalaadsel kursusel puudutud tundide mahus.

4.7. Heaolu ja Taastumise Koolil on õigus arvata osaleja õppegrupist välja, kui õppija käitub ebaväärikalt ja/või segab või ohustab teisi õppijaid või koolitajat.

5. Koolituse eest tasumine
5.1. Koolituse tasu lepitakse eelnevalt kokku täienduskoolitust soovivate inimestega igaks koolituseks eraldi. Sooduspakkumiste korral võib tasu vähendada.
5.2 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks, üldjuhul enne koolituse algust. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
5.3 Pikemate kursuste puhul on kokkuleppel koolitajaga võimalik tasuda õppetöö eest ka osade kaupa.
5.4. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
5.5. Osaliselt tagastatakse koolituse tasu juhul, kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui Heaolu ja Taastumise Kool on teinud eelnevaid kulutusi (ostnud materjale vmt.). Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

6. Õppija õigused ja kohustused
6.1. Õppijal on õigus:
6.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;
6.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
6.1.3. saada teavet Heaolu ja Taastumise Kooli õppekorralduse ja õppekava kohta;
6.1.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
6.1.5. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.
6.2. Õppija on kohustatud:
6.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja Heaolu ja Taastumise Kooli töötajate korraldustele;
6.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja Heaolu ja Taastumise Kooli vara. Vara rikkumise või hävitamise korral hüvitama täielikult tekitatud kahju;
6.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
6.2.4. koolitusest osalemisest loobumisel teatama sellest esimesel võimalusel.

7. Lektorite kvalifikatsiooninõuded
7.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

8. Kvaliteedi tagamine
8.1. Heaolu ja Taastumise Kool lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning organisatsiooni eetikast, põhikirjast, õppe­korralduse alustest ja sisekorrast.
8.2. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel koolitusel osalejatega juhindub koolitaja avatusest, aususest ja abivalmidusest.
8.3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
8.3.1. Koolitusi viiakse läbi klassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele.
8.3.2. Lepitakse kokku koolitusgrupi maksimaalne suurus nii, et koolitaja jõuab tegeleda iga õppijaga ka individuaalselt.
8.4. Õppekavade kvaliteedi tagamise
8.4.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täiendus­koolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
8.4.2. Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
8.5. Koolitajate töö kvaliteedi tagamise
8.5.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
8.5.2. Koolitajad koos juhtkonnaga analüüsivad koolituse järgselt kogutud tagasisidet ning võrdlevad tulemusi endad seatud eesmärkidega ja võrdlusuuringutega. Nad seisavad hea koolituste sisulise ja korraldusliku toimimise eest ning õppeprotsessi ja õppemeetodite kõrge kvaliteedi ja uuendamise eest, samuti selgitavad välja parendustegevused ja kasutavad seda arendustegevuses.

9. Vaidluste lahendamise kord
9.1. Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil Heaolu ja Taastumise Kooli klientidel, nende seaduslikel esindajatel, koostööpartneritel ja külastajatel.
9.2. Konfliktid ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel.
9.3. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult.
9.4. Suuliselt võib kaebust esitada vahetule spetsialistile eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist. Suulisi kaebusi ei registreerita.
9.5. Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil. Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb Heaolu ja Taastumise Kooli juhatus, kaasates asjasse puutuvaid isikuid.
9.9. Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.
9.10. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.
9.11. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

10. Rakendussätted
10.1. Õppekorralduse kord kehtib alates 01.01.2017. Uuendatud 26.03.2021.