Arengukava

Arengusuunad 2018-2024

Heaolu ja Taastumise Kooli arengukava eesmärgiks on panustada taastumismõtteviisi levitamisse Eestis, luua vaimse tervise probleemidest taastumise võimalikkust kajastav ja analüüsiv dokument, millest juhinduda plaanide elluviimisel ning mille alusel hinnata valitud plaanide teostatavust.

Peamised arendustegevused 

Hariduslikul suunal: 

 1. Haridusliku lähenemise toomine vaimse tervise teenustemaastikule. Recovery college  mudeli arendamine Eestis. Klientide vajadustest lähtuvate hariduslike rehabilitatsiooniprogrammide arendamine ja pakkumine. Kogemusnõustajate kaasamine Heaolu ja Taastumise Kooli koolitusprogrammi arendusse. Heaolu ja Taastujate Nõukoja, sh lähedaste suuna kogemusnõustajate kaasamine koolituste arendusse ja pakkumisse.
 2. Kogukonna teadlikkuse suurendamine vaimse tervise esmaabi võimalustest. Kogukonna kaasamine,  teadlikkuse ja sallivuse mõjutamine Vaimse tervise esmaabi koolitusi pakkudes nii kutselistele aitajatele kui kogukondadele. Tõenduspõhiste koolituste valimine ja osutamine jätkusuutliku koolitusmudeli väljatöötamine. 
 3. Koostöö arendamine tervishoiuteenuste pakkujatega. Kriisikaarti nõustamisteenuse arendus koostöös vaimse tervis õdede ja psühhiaatriahaigla sotsiaaltöötajatega.

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste suunal:  

Rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuste arendus  DI protsesside toetamiseks. Osutada ja arendada  rehabilitatsiooni ja erihoolekandeteenuseid tuginedes CARe metoodika raamistikule. CARe on kõikehõlmav tõenduspõhine taastumisele, tugevustele ja kohalolule suunatud lähenemine, mida saab rakendada nii erihoolekande kui rehabilitatsiooniteenuste kvaliteediraamistikuna. 

Arengukava 2016-2020

Heaolu ja Taastumise Kooli arengukava eesmärgiks on panustada taastumismõtteviisi levitamisse Eestis, luua vaimse tervise probleemidest taastumise võimalikkust kajastav ja analüüsiv dokument, millest juhinduda plaanide elluviimisel ning mille alusel hinnata valitud plaanide teostatavust.

Peamised arendustegevused 2016-2020 on:

 • FACT meeskonna mudeli arendamine toetudes olemasolevale eestikeelsele manuaalile. FACT meeskond on abiks tõsise psüühikahäirega elavale inimesele ja tema kogukonnale ja võimaldab rehabilitatsiooniteenust ja erihoolekandeteenust pakkuda terviklikult.
 • Vaimse tervise esmaabikoolituse programmi loomine kõigile, kes töötavad psüühikahäirega inimestega. Koolituste pakkumine. Vaimse tervise tööriistade arendamine spetsialistidele ja elanikkonnale, teaduspõhiste meetodite kasutamine.
 • Maailma Vaimse Tervise Föderatsiooni iga-aastase vaimse tervise sõnumi levitamine Eestis, näiteks 2016. aastal artiklitekogumik “Väärikus vaimses tervises” ja seeläbi teadlikkuse suurendamine vaimsest tervisest ja stigmatiseerituse vähendamine.
 • Kriisikaardi kui võimaluse psühhootilise häirega elavale inimesele piloteerimine ja tutvustamine riiklikul tasandil. Kriisikaardi koostab FACT meeskond. Olemas juhis raamatus “Kuidas klientidest saavad kodanikud” eesti ja vene keeles.
 • Tõenduspõhise rehabilitatsiooniprogrammi valimine, kohandamine, koostamine, piloteerimine ja selle kinnitamine Sotsiaalkindlustusameti juurde moodustatud komisjonis.
 • Osalemine valdkonna töörühmades ja uuringumeeskondades ning omaalgatuslikud uuringud. Perioodilised Heakooli kliendibaasile toetuvad vaimse tervise valdkonna tulemuslikkuse uuringute koostamine. Ülikoolidele praktiliste uurimisteemade väljapakkumine ja uurimistööde juhendamine.

Tegevusaruanne 2019

2019. aasta eesmärk oli toetada vaimse tervise probleemidest taastumist ja suurendada taastuja heaolu. Lähtusime personaalse taastumise mõtteviisist ja tegutsesime haridusliku recovery college mudeli alusel.

Heaolu ja Taastumise Kooli oskusõppes osales u. 220 isikut tänu partnerlusele Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Töötukassaga rehabilitatsiooni ja erihoolekande teenuste raames. 2019. aasta kokkuvõttes mõtestasid taastujad taastumist ja toimetulekut astmelise trepina, millel edasi liikumisega kaasnevad muutused eri valdkondades. Üldiselt usuti muutuste võimalikkusesse ning tehti erineva pikkusega samme taastumiseks. Taastujad hindasid kõrgelt toetust teekaaslastelt – kutselistelt ja kogemusnõustajatelt.

Kogemusnõustamise suunda aitas arendada Ma armastan aidata keskkonnas annetuste kogumine. Tänu toetusele oli taastumismõtteviisi õpe kättesaadav neile, kes ei saa kasutada riiklikult rahastatud teenuseid.

Kvaliteedijuhtimist toetas osalemine sotsiaalteenuste kvaliteedi enesehindamisvahendi loomisel. Kliendihaldust aitas raamistikus hoida Pugu tarkvara.

Viisime ellu arendusprojekte. Arendasime kriisikaardi nõustamisteenust koostöös vaimse tervise õdede ja psühhiaatriahaigla sotsiaaltöötajatega ning Sotsiaalministeeriumiga. Selle tulemusel valmis Eestis uudne kriisikaardi teenuse kirjeldus. Alustasime Erasmus+ projektiga „Ei sundimisele“, mille raames töötame 2021. aasta lõpuks rahvusvaheliste partneritega koostöös välja koolitusprogrammi skisofreeniast tuleneva kriisi juhtimiseks. Astusime rahvusvahelise CARe võrgustiku liikmeks.

Tegevusaruanne 2018

2018. aasta tegevuste eesmärk oli levitada taastumise mõtteviisi Eestis. Selleks akkusime koolitusi ja rehabilitatsiooni ning erihoolekande teenuseid ning viisime ellu arendusprojekte.

Jätkasime personaalse taastumise mõtteviisil põhineva recovery college mudeli arendamist Eestis. Pakkusime erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste kvaliteediraamistikus üheksat oskusõppemoodulit. Oskusõppemoodulite loomisse kaasasime kogemusnõustajaid. Kokku kasutas Heaolu ja Taastumise Kooli teenuseid 2018. aastal u. 250 tööealist isikut ja 25 last. Rehabilitatsiooni ja erihoolekande teenuste osutamisel olime lepinguliseks partneriks Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Töötukassale.

Kvaliteedijuhtimise fookuses oli kliendihaldussüsteemi loomine. Alustasime veebipõhise tarkvara Pugu kasutamist ja panustasime selle edasisse väljatöötamisse.

Kogemusnõustamise ja peretöö suunda aitas arendada Ma armastan aidata keskkonnas annetuste kogumine. Kampaania toel hoidsime valdkonda nähtaval ning aitasime taastumismõtteviisi õpetavate kursusteni inimesi, kes ei saa kasutada riiklikult rahastatud rehabilitatsiooniteenuseid.

2018. aasta fookuses oli tööalase rehabilitatsiooniteenuse arendamine. Seda toetas Tartu Töötukassa juhtumikorraldajatele korraldatud CARe metoodika koolitus. Viisime läbi kaks kuuepäevast koolitust kokku 30-le osalejale. Koolituse tulemusel said juhtumikorraldajad teadlikkumaks personaalsele taastumisele keskendunud nõustamise võimalustest.

Suurendasime kogukonna teadlikkust vaimse tervise esmaabi võimalustest. Lõime kahepäevase Vaimse tervise esmaabi koolituse programmi. Kokku osales koolitustel 60 isikut.

Arendasime koostööd tervishoiuteenuste pakkujatega. Arendasime kriisikaardi nõustamisteenust koostöös vaimse tervis õdede ja psühhiaatriahaigla sotsiaaltöötajatega ning Sotsiaalministeeriumiga.

Tegevusaruanne 2017

Hariduslikul suunal:

 • Haridusliku lähenemise toomine vaimse tervise teenustemaastikule. Recovery college mudeli arendamine Eestis. Klientide vajadustest lähtuvate hariduslike rehabilitatsiooniprogrammide arendamine ja pakkumine.

Meie koolitustel osales ca 200 taastujat üle –Eesti, neist enamus DI protsessides osalejad. Valisime ja ostsime sisse järgmised oskusõppe rehabilitatsiooniprogrammid: Reintegratsioon, Töökoha hoidmine, Suhtlemisoskused, Sümtomite jälgimise programm, Ravimiõpetus ja Positiivne psühhoteraapia. Kaasasime Taastujate nõukoja liikmeid ja kogemusnõustajaid programmide valikusse ja arendusse. Arendamsime lähedaste suuna kogemusnõustamist. Kutsusime ellu annetuskeskkonnas „Ma armastan aidata” lähedaste toetusvõimaluse, liitusime Eesti Kogemusnõustajate Koja tegemistega. Tutvustasime Heaolu ja Taastumise Kooli tegemisi kui head praktikat rahvusvahelisel DI konverentsil.

 • Kogukonna teadlikkuse suurendamine vaimse tervise esmaabi võimalustest ja taastumiskoolidest.

Pakkusime lühikesi (2-4 tundi) vaimse tervise esmaabikoolitusi tööandjatele läbi Töötukassa hangetes osalemise. Koolitustel osales ca 200 tööandja esindajat aasta jooksul. Alustasime läbirääkimisi Soome vaimse tervise ühingu MIELI vaimse tervise esmaabikoolituste pakkujatega. Kaks meie koolitajat osales Soome kahepäevasel Vaimse tervise esmaabi I koolitusel, et õppida kolleegidelt ja vahetada kogemusi. Alustasime litsentsitaotlust Melborni Ülikooli juures väljatöötatud koolitusprogrammile MHFA. Osalemine vaimse tervise kuul, töötubade läbiviimine Tartus ja Jõgeval teemal „Vaimse tervise esmaabi töökohal. Liitusime Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) võrgustikuga. Ilmus artikkel ajakirjas Sotsiaaltöö teemadel Personaalset taastumist toetav hoolekanne ning Taastumiskoolid kui hea praktika. Viisime läbi CARe metoodika tellimuskoolitusi koostöös Tartu Ülikooli täiendkoolituskeskusega.

 • Koostöö arendamine tervishoiuteenuste pakkujatega. Kriisikaarti nõustamisteenuse arendus koostöös vaimse tervis õdede ja psühhiaatriahaigla sotsiaaltöötajatega.

Alustasime kriisikaarti teenusearenduse arutelusid Tallinna, Viljandi ja Ahtme psühhiaatriakliinikute õdede ning sotsiaaltöötajatega ning EÕL Psühhiaatriaõdede seltsinguga.

Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste suunal:

 • Rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuste arendus DI protsesside toetamiseks.

Osutasime kogukonnapõhiseid erihoolekandeteenuseid u. 50 inimesele ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid u. 180 taastujale. Osutasime ja arendasime rehabilitatsiooni ja erihoolekandeteenuseid tuginedes CARe metoodika raamistikule. Tegime tihedat koostööd AS Hoolekandeteenused teenusteosakonnaga DI protsessi klientide toeks ning Valkla kohtumäärusega klientide programmi arendamiseks. Osalesime CARe metoodika koolituste arendustegevustes ning CARe Europe koostöövõrgustikus. Kaks meie koolitajat läbivad CARe koolitaja koolitust.

 • Arendasime tööalase rehabilitatsiooni suunda ja laste rehabilitatsiooniprogrammi „Koos hobustega”.
 • Osalesime teenuseid arendavates töörühmades ja uuringutes. Osalesime erihoolekandeteenuste disaini töörühmas.
 • Hoidsime EQUASS kvaliteedijuhtimise süsteemi igapäevaselt töös. Kaardistasime töötajate rahulolu ja CARe põhised kompetentsid, sh toimusid arenguvestlused.

Tegevuskava 2016

Eemärk 1: Teenuste kättesaadavuse tagamine

 • Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamine
 • Erihoolekandeteenuse tegevusloa taotlemine ja teenuse osutamine

Eesmärk 2: Vaimse tervise teenuste arendus lähtudes huvigruppide ootustest

 • Kogukonna ja rahastajate huvide väljaselgitamine ja neile reageerimine
 • Spetsialistide koolitus – tellimuskoolitused ja hangetel osalemine

Eesmärk 3: Teadlikkus vaimsest tervisest

 • Päevalille kampaania teadvustamaks vaimse tervise probleeme ja nendega elamise raskust ning tasakaalustamaks seda päevalille sümboliga
 • Rahvusvahelise taastumisvõtete kooli tutvustava töötoa korraldamine

Eesmärk 4: Koostöövõrgustiku loomine ja hoidmine

 • Teavitused ajakirjanduses (Sotsiaaltöö ajakiri), seminaridel ja e-posti listide kaudu (uudiskiri) ja koduleht, raamatukogu
 • Koostöö kogemusnõustajate võrgustikuga: regulaarsed kohtumised, koolituskavade koostamine, koolituste läbiviimine
 • Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooniga liitumine

Eesmärk 5: Kvaliteedijuhtimisprotsessi juurutamine

 • Ettevalmistus EQUASS kvaliteedimärgi taotlemiseks ja auditeerimine
 • Töötajate rahulolu ja CARe põhiste kompetentside kaardistamine, sh arenguvestluste läbiviimine

Tegevusaruanne 2015

Heaolu ja Taastumise Kool kasvas välja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingust (EPRÜ) kui huvikaitse organisatsioonist. Heaolu ja Taastumise Kool (Heakool) registreeriti äriregistris 2015. aasta jaanuaris. Heakool loob võimalusi täiskasvanute täiendushariduseks ja rehabilitatsiooniks recovery college (tõenduspõhine hariduslik lähenemismudel vaimse tervise valdkonnas) põhimõtteid järgides ning viib ellu taastumisprogramme kõige raskematest psüühikahäiretest taastujatele.

2015. aasta Heaolu ja Taastumise Kooli tegevuse üldeesmärgiks oli EPRÜs piloteeritud praktikate analüüs ning toimiva uue sotsiaalse ettevõtte üles ehitamine. Organisatsiooni arendustöö tulemusena valmis aasta lõpuks Heakooli arengukava 2016-2020 ning sõnastati üld- ja alaeesmärgid järgnevaks viieks aastaks. Heakooli tegevuse eesmärk on toetada vaimse tervise probleemidest taastumist ja suurendada taastuja heaolu elu-, töö-, õpi- ja vaba aja keskkonnas.

Koolil on kaks juhatuse liiget, kes ka igapäevase juhtimise eest vastutavad. 2015 aastal oli Heakooli tegevusega tihedalt seotud 20 inimest. Kooli arendamisse ja teenuste osutamisse kaasati rehabilitatsiooniteenust osutav meeskond, eksperdid ja koolitajad. Organisatsiooni ja personali arenduseks toimusid meeskonnatööpäevad ja koolitused. Erihoolekandeteenuste ja rehabilitatsiooniteenuste arendamiseks tehakse koostööd Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna deinstitutsionaliseerimise protsessi nõunikuga ja Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni- ja erihoolekande spetsialistiga ja juhtumikorraldajatega, samuti Töötukassa spetsialistide ja juhtumikorraldajatega.

Eesmärk 1: Aidata vaimse tervise probleemidest taastujal olla iseenda taastumise ekspert. 
2015. aastal kasutas Heakooli rehabilitatsiooniteenuseid 30 klienti. Teenuseid osutati meeskonna poolt integreeritult ja tuginedes CARe metoodikale. Tagasiside sisuanalüüsi põhjalt saab väita, et teenustega jäid rahule nii kliendid kui ka teenuse rahastaja Sotsiaalkindlustusamet. Alustati EPRÜ all piloteeritud rehabilitatsiooniprogrammide „Taastumiskursus“ ja „Isiklikud valikud tööturul“ kohandamist riiklikele nõuetele. Samuti alustati ettevalmistusi erihoolekande teenuste tegevuslubade taotlemiseks.

Eesmärk 2: Jagada vaimse tervise valdkonna teadmisi koolitades erialaspetsialiste ja kogemusnõustajaid.
2015. aasta põhilised koolitus ja konsultatsiooniteemad olid: CARe metoodika, sotsiaaltöö alused, juhtumikorraldus, võrgustikutöö, kogukonnapõhiste uute teenusteosutajate nõustamine, DUO tugigrupijuhendajate supervisioon ja kogemusnõustajate koolitamine. Koolitusi tellisid: Tervise Arengu Instituut, AS Hoolekandeteenused, Ambla Vallavalitsus, Lõuna-Eesti Erihoolekandeteenuste Keskus, Narva Linna Sotsiaalabiamet, Põhja-Tallinna Valitsus, Merimetsa Tugikeskus, Vändra Alevivalitsus, Avitus, Päevakeskus Vinger, Singel Kodu, Tugiliisu, Hiiu Vallavalitsus, Tallinna Vaimse Tervise Keskus.

Eesmärk 3: Olla CARe kogukonna loomise eestvedajaks Eestis ja tõsta kogukonna teadlikkust vaimse tervise teemal.
2015. aasta suuremad teavitustegevused olid: CARe koolitajate kogukonna teemapäevad, kodulehekülje avamine ja arendamine. Heakool on tihedalt seotud EPRÜga, mis on valdkonna huvikaitseorganisatsioon. Koostöös EPRÜga osalemine VATEKi tegevustes, sh Vaimse tervise strateegiat koostavas töörühmas. Läbi EPRÜ osalemine ESTA vaimse tervise sektsiooni tegemistes. Taastujate ja kogemusnõustajate võrgustiku ja DUO kirjastuse tegevuste sisuline toetamine läbi juhatuse liikmete tegevuse (konsultatsioonide). Heakool nõustas kohalikke omavalitsusi vaimse tervise teenuste tellimisel ja kohalikke algatusi (loodav mittetulundusühing, osaühing) vaimse tervise teenuste pakkumisel ärimudeli kujundamisel.