Arengukava

Arengukava 2016-2020

Heaolu ja Taastumise Kooli arengukava eesmärgiks on panustada taastumismõtteviisi levitamisse Eestis, luua vaimse tervise probleemidest taastumise võimalikkust kajastav ja analüüsiv dokument, millest juhinduda plaanide elluviimisel ning mille alusel hinnata valitud plaanide teostatavust.

Peamised arendustegevused 2016-2020 on:

 • FACT meeskonna mudeli arendamine toetudes olemasolevale eestikeelsele manuaalile. FACT meeskond on abiks tõsise psüühikahäirega elavale inimesele ja tema kogukonnale ja võimaldab rehabilitatsiooniteenust ja erihoolekandeteenust pakkuda terviklikult.
 • Vaimse tervise esmaabikoolituse programmi loomine kõigile, kes töötavad psüühikahäirega inimestega. Koolituste pakkumine. Vaimse tervise tööriistade arendamine spetsialistidele ja elanikkonnale, teaduspõhiste meetodite kasutamine.
 • Maailma Vaimse Tervise Föderatsiooni iga-aastase vaimse tervise sõnumi levitamine Eestis, näiteks 2016. aastal artiklitekogumik “Väärikus vaimses tervises” ja seeläbi teadlikkuse suurendamine vaimsest tervisest ja stigmatiseerituse vähendamine.
 • Kriisikaardi kui võimaluse psühhootilise häirega elavale inimesele piloteerimine ja tutvustamine riiklikul tasandil. Kriisikaardi koostab FACT meeskond. Olemas juhis raamatus “Kuidas klientidest saavad kodanikud” eesti ja vene keeles.
 • Tõenduspõhise rehabilitatsiooniprogrammi valimine, kohandamine, koostamine, piloteerimine ja selle kinnitamine Sotsiaalkindlustusameti juurde moodustatud komisjonis.
 • Osalemine valdkonna töörühmades ja uuringumeeskondades ning omaalgatuslikud uuringud. Perioodilised Heakooli kliendibaasile toetuvad vaimse tervise valdkonna tulemuslikkuse uuringute koostamine. Ülikoolidele praktiliste uurimisteemade väljapakkumine ja uurimistööde juhendamine.

Tegevuskava 2016

Eemärk 1: Teenuste kättesaadavuse tagamine

 • Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse osutamine
 • Erihoolekandeteenuse tegevusloa taotlemine ja teenuse osutamine

Eesmärk 2: Vaimse tervise teenuste arendus lähtudes huvigruppide ootustest

 • Kogukonna ja rahastajate huvide väljaselgitamine ja neile reageerimine
 • Spetsialistide koolitus – tellimuskoolitused ja hangetel osalemine

Eesmärk 3: Teadlikkus vaimsest tervisest

 • Päevalille kampaania teadvustamaks vaimse tervise probleeme ja nendega elamise raskust ning tasakaalustamaks seda päevalille sümboliga
 • Rahvusvahelise taastumisvõtete kooli tutvustava töötoa korraldamine

Eesmärk 4: Koostöövõrgustiku loomine ja hoidmine

 • Teavitused ajakirjanduses (Sotsiaaltöö ajakiri), seminaridel ja e-posti listide kaudu (uudiskiri) ja koduleht, raamatukogu
 • Koostöö kogemusnõustajate võrgustikuga: regulaarsed kohtumised, koolituskavade koostamine, koolituste läbiviimine
 • Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooniga liitumine

Eesmärk 5: Kvaliteedijuhtimisprotsessi juurutamine

 • Ettevalmistus EQUASS kvaliteedimärgi taotlemiseks ja auditeerimine
 • Töötajate rahulolu ja CARe põhiste kompetentside kaardistamine, sh arenguvestluste läbiviimine

Tegevusaruanne 2015

Heaolu ja Taastumise Kool kasvas välja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingust (EPRÜ) kui huvikaitse organisatsioonist. Heaolu ja Taastumise Kool (Heakool) registreeriti äriregistris 2015. aasta jaanuaris. Heakool loob võimalusi täiskasvanute täiendushariduseks ja rehabilitatsiooniks recovery college (tõenduspõhine hariduslik lähenemismudel vaimse tervise valdkonnas) põhimõtteid järgides ning viib ellu taastumisprogramme kõige raskematest psüühikahäiretest taastujatele.

2015. aasta Heaolu ja Taastumise Kooli tegevuse üldeesmärgiks oli EPRÜs piloteeritud praktikate analüüs ning toimiva uue sotsiaalse ettevõtte üles ehitamine. Organisatsiooni arendustöö tulemusena valmis aasta lõpuks Heakooli arengukava 2016-2020 ning sõnastati üld- ja alaeesmärgid järgnevaks viieks aastaks. Heakooli tegevuse eesmärk on toetada vaimse tervise probleemidest taastumist ja suurendada taastuja heaolu elu-, töö-, õpi- ja vaba aja keskkonnas.

Koolil on kaks juhatuse liiget, kes ka igapäevase juhtimise eest vastutavad. 2015 aastal oli Heakooli tegevusega tihedalt seotud 20 inimest. Kooli arendamisse ja teenuste osutamisse kaasati rehabilitatsiooniteenust osutav meeskond, eksperdid ja koolitajad. Organisatsiooni ja personali arenduseks toimusid meeskonnatööpäevad ja koolitused. Erihoolekandeteenuste ja rehabilitatsiooniteenuste arendamiseks tehakse koostööd Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna deinstitutsionaliseerimise protsessi nõunikuga ja Sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni- ja erihoolekande spetsialistiga ja juhtumikorraldajatega, samuti Töötukassa spetsialistide ja juhtumikorraldajatega.

Eesmärk 1: Aidata vaimse tervise probleemidest taastujal olla iseenda taastumise ekspert. 
2015. aastal kasutas Heakooli rehabilitatsiooniteenuseid 30 klienti. Teenuseid osutati meeskonna poolt integreeritult ja tuginedes CARe metoodikale. Tagasiside sisuanalüüsi põhjalt saab väita, et teenustega jäid rahule nii kliendid kui ka teenuse rahastaja Sotsiaalkindlustusamet. Alustati EPRÜ all piloteeritud rehabilitatsiooniprogrammide „Taastumiskursus“ ja „Isiklikud valikud tööturul“ kohandamist riiklikele nõuetele. Samuti alustati ettevalmistusi erihoolekande teenuste tegevuslubade taotlemiseks.

Eesmärk 2: Jagada vaimse tervise valdkonna teadmisi koolitades erialaspetsialiste ja kogemusnõustajaid.
2015. aasta põhilised koolitus ja konsultatsiooniteemad olid: CARe metoodika, sotsiaaltöö alused, juhtumikorraldus, võrgustikutöö, kogukonnapõhiste uute teenusteosutajate nõustamine, DUO tugigrupijuhendajate supervisioon ja kogemusnõustajate koolitamine. Koolitusi tellisid: Tervise Arengu Instituut, AS Hoolekandeteenused, Ambla Vallavalitsus, Lõuna-Eesti Erihoolekandeteenuste Keskus, Narva Linna Sotsiaalabiamet, Põhja-Tallinna Valitsus, Merimetsa Tugikeskus, Vändra Alevivalitsus, Avitus, Päevakeskus Vinger, Singel Kodu, Tugiliisu, Hiiu Vallavalitsus, Tallinna Vaimse Tervise Keskus.

Eesmärk 3: Olla CARe kogukonna loomise eestvedajaks Eestis ja tõsta kogukonna teadlikkust vaimse tervise teemal.
2015. aasta suuremad teavitustegevused olid: CARe koolitajate kogukonna teemapäevad, kodulehekülje avamine ja arendamine. Heakool on tihedalt seotud EPRÜga, mis on valdkonna huvikaitseorganisatsioon. Koostöös EPRÜga osalemine VATEKi tegevustes, sh Vaimse tervise strateegiat koostavas töörühmas. Läbi EPRÜ osalemine ESTA vaimse tervise sektsiooni tegemistes. Taastujate ja kogemusnõustajate võrgustiku ja DUO kirjastuse tegevuste sisuline toetamine läbi juhatuse liikmete tegevuse (konsultatsioonide). Heakool nõustas kohalikke omavalitsusi vaimse tervise teenuste tellimisel ja kohalikke algatusi (loodav mittetulundusühing, osaühing) vaimse tervise teenuste pakkumisel ärimudeli kujundamisel.