Eetika

Heaolu ja Taastumise Kooli eetikakoodeks

Oma töös lähtume Vabaühenduste eetikakoodeksist: https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/

Töötajad lähtuvad oma igapäevatöös:

 • Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest ning järgime rahvusvahelisi inimõiguste deklaratsioone ja konventsioone (Euroopa sotsiaalharta, ÜRO inimeõiguste deklaratsioon)
 • Eesti sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist   
 • asutuse põhiväärtustest.

Eetikakoodeks on pidevalt arenev seisukohtade kogum, mis kuulub regulaarselt üle vaatamisele asutuse töötajate ja kliendiesinduse/ taastujate nõukoja poolt kord aasta jooksul.

Üldised põhimõtted

 • eetikapoliitika respekteerib ja kindlustab teenuse saajate väärikuse,
 • edendab sotsiaalset õiglust ja kaitseb neid lubamatute riskide eest.

Poliitika aluseks on asutuse missioon, visioon ja väärtused.

Eetikapoliitika toimimiseks hindame ja ennetame riske. Esineda võivad riskid on:

 • majanduslik ärakasutamine
 • vaimne ärakasutamine
 • füüsiline ärakasutamine.

Riskide ennetamiseks töötame välja meetmed ja korrad ning tegutseme vastavalt nendele.

Eetilise käitumise põhimõtted:

 1. Meie töö põhineb vastastikusel aususel, hoolivusel, lugupidamisel, võrdsel kohtlemisel ja usaldusel.
 2. Respekteerime klientide õigust enesemääramisele ja ise otsustamisele.
 3. Julgustame, suuname ja toetame kliente otsustusprotsessis.
 4. Julgustame ja toetame kliente enda eest hoolitsemisel ja iseseisvumisel.
 5. Loome ja säilitame klientidega usaldusliku suhte.
 6. Respekteerime inimeste õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele.
 7. Kasutame meie käsutuses olevat teavet vastutustundlikult.
 8. Teavitame kliente nende õigustest ja neid puudutavatest asjadest, kahjustamata seejuures kolmandate isikute huve.
 9. Meil puudub vaikimiskohustus, kui vaikimine on seadusega vastuolus või kui vaikimine seaks kellegi elu, tervise või arengu ohtu. 
 10. Lahendame klientide probleeme lähtudes nende huvidest.
 11. Me ei ületa tegutsedes oma pädevuse piire.
 12. Hoolitseme selle eest, et kliendid saaksid asjatundlikku abi ja teenuseid.
 13. Kaitseme inimõigusi.
 14. Austame iga inimese individuaalseid õigusi ja gruppide õigusi.
 15. Seisame nende eest, kes ise ei suuda seista oma õiguste eest.
 16. Kutsume üles olema tähelepanelik ja hooliv nende suhtes, kes vajavad tuge.
 17. Toetame inimeste ühtekuuluvustunnet.
 18. Me märkame, paljastame ja mõistame hukka kõik ebaõigluse ja vägivalla ilmingud.
 19. Suhtume vastutustundlikult klientide ja asutuse varasse ning nõuame ka teistelt vastutustundlikku suhtumist.
 20. Kasutame meie käsutuses olevaid ressursse sihipäraselt ja õiglaselt.
 21. Oleme erapooletud, suhtudes kõikidesse inimestesse võrdselt, sõltumata nende east, soost, kultuurist, seksuaalsest suunitlusest, rassist, poliitilisest kuuluvusest jne.
 22. Hoolitseme iseenda eest ja seisame oma isiklike ning tööalaste probleemide lahendamise eest.
 23. Täidame oma kohustusi vastutustundlikult ning nõuame ka teistelt nende kohustuste vastutustundlikku täitmist.
 24. Hoolitseme oma teadmiste täiendamise ja oskuste omandamise eest.
 25. Jagame kolleegidega ja koostööpartneritega oma kogemusi.
 26. Respekteerime kolleegide ja koostööpartnerite arvamusi ning väljendame vastutustundlikul viisil tunnustust ja kriitikat.
 27. Järgime seadusi, asutuses kehtestatud kordasid, teame ja toetame asutuse tegutsemise eesmärke, tehes vajadusel ettepanekuid nende muutmiseks.
 28. Järgime alati eetikanõudeid, eristades isiklikud huvid klientide huvidest.

Vaimse, füüsilise, ja majandusliku ärakasutamise ennetamine:

 1. Sõlmime iga kliendiga teenusele tulles lepingu, kus on selgelt kirjas kliendi õigused ja kohustused.
 2. Selgitame igale kliendile põhjalikult pakutava(te) teenusega seonduvat.
 3. Me ei kahjusta kliendi huve ei sõna ega teoga ning ei kuritarvita kliendi usaldust.
 4. Toetame kliendi isehakkamasaamist, et vältida tema majanduslikku ärakasutamist (nõustame rahakasutamise osas, laenu võtmise ja andmise osas jm).
 5. Me ei võta klientidelt vastu väärtuslikke kingitusi või raha.
 6. Küsime klientidelt aktiivselt tagasisidet vaimse ärakasutamise ennetamiseks.
 7. Me ei kasuta füüsilist vägivalda, vaid lahendame konfliktsituatsioone rahumeelselt.
 8. Igakuiselt saame tagasisidet esilekerkinud probleemidest ning ennetustegevuse efektiivsusest tööde üleandmise- ja vastuvõtmise aktidest, märkmetest e-päevikus.
 9. Kord aastas analüüsime kaebuste esinemist klientide ärakasutamise ja klientide õiguste rikkumise osas ning teeme parendusi.